Korem inc. version BQC V3.3 b0174 r198 (11/02/2015 15:29:43)