Korem inc. version BQC V3.3 b0172 r181 (10/12/2012 20:39:57)